Algemene voorwaarden

Lees onze algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van op maat gemaakte, nieuwe trouwjurken, aanverwante artikelen en tot het verlenen van diensten.
1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Bruidsmodejolanda slechts bindend  indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Het accepteren van een offerte/aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.
1.4 Algemene (inkoop)voorwaarden van onze opdrachtgevers zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Aanbiedingen

2.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens. De aangeboden offerte/aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 3 weken.
Dit in verband met eventuele prijswijzigingen en/of koerswijzigingen m.b.t de dollar.
2.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen inclusief 21% BTW.
2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd en akkoord verklaard.
2.4 Extra accessoires zoals een hoepel, onderjurk, sluier, handschoenen, shawl, sieraden etc. zijn niet bij de prijs van de trouwjurk inbegrepen mits duidelijk in de offerte/aanbieding omschreven. In andere gevallen worden deze extra’ s tegen aantrekkelijke meerprijzen aangeboden in uw offerte/aanbieding.

Levertijd

3.1 Levertijden kunnen per trouwjurk verschillen. De gemiddelde levertijd bedraagt normaliter 16 weken. Tenzij de jurk op voorraad is. Dan kan deze binnen 2 tot 7 dagen geleverd worden. De verwachte levertijd staat altijd vermeld in de offerte/aanbieding. Natuurlijk kan het voorkomen dat er onverhoopt buiten onze schuld om situaties ontstaan waarbij een levertijd uitloopt tot 20 weken. Indien hierdoor problemen ontstaan zullen wij hiervoor altijd een zo goed mogelijke oplossing zien te vinden. Echter zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook, buiten het bedrag van de trouwjurk om, ontstaan door een uitloop van levertijd.

3.2 De levertijden van de overige producten zijn direct nadat de betaling is gedaan, mits deze op voorraad zijn.

Wij streven erna om alles binnen 5 werkdagen te leveren.

Overmacht

4.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
4.2 In het bijzonder geldt als overmacht voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde in lid 1. oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.
4.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van de levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen, dient er een vooruitbetaling van ten minste 50% van het totaalbedrag door Bruidsmode Jolanda te zijn ontvangen per bank/giro alvorens er wordt begonnen met de uitvoering van de op maat gemaakte trouwjurk /galakleding. en/of accessoires in de door de opdrachtgever doorgeven afmetingen.
5.2 Als de jurk op maat gemaakt en klaar is dient het restant bedrag binnen 10 dagen na de nota datum voldaan te zijn.
5.3 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige in gebreke stelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldag. Bruidsmode Jolanda behoudt het recht om de koop te ontbinden als er aan deze voorwaarde niet voldaan wordt of om de nota via een incasso bureau te laten innen.
5.4 Alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.
5.5 De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige met een minimum van 100 euro inclusief btw.

Eigendomsvoorbehoud

6.1 Na aflevering blijven geleverde goederen ons eigendom tot het moment, dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.

Aansprakelijkheid

7.1 Bruidsmode Jolanda levert op maat gemaakte trouwjurken conform de afspraken welke zijn gemaakt in de offerte/aanbieding, deze zijn bevestigd in de overeenkomst. Mits het geleverde niet overeenkomt met de gemaakte afspraken, is Bruidsmode Jolanda aansprakelijk en zal binnen een redelijke termijn e.e.a. naar behoren herstellen/aanpassen of indien noodzakelijk opnieuw laten maken. Uitgesloten is aansprakelijkheid m.b.t de kleurnuance van de jurk, deze kan een aantal tinten afwijken van de standaard stof staal (donkerder/lichter i.v.m verfbad) en aanpassing van de stofkeuze in een vergelijkbare stijl/kwaliteit door de coupeuse welke ten goede komt aan het eindresultaat van de trouwjurk.
7.2 Bruidsmode Jolanda is nimmer aansprakelijk voor schade indien in er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
7.3 Bruidsmode Jolanda wordt nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de cliënt of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Bruidsmode Jolanda.
7.4 Bruidsmode Jolanda is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.5 Indien Bruidsmode Jolanda, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde.
7.6 Indien Bruidsmode Jolanda, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden met betrekking tot alle andere zaken waardoor de schade is veroorzaakt, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de nota van de artikelen.

Opschorting en ontbinding

8.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel overeenkomst te ontbinden.
8.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

Retourneren

9.1 Indien de artikelen om welke reden dan ook niet voldoet aan de verwachting of er andere redenen zijn waardoor de opdrachtgever de jurk retour wil zenden. Dan is dit bij Bruidsmode Jolanda mogelijk mits dit binnen 24 uur na aflevering schriftelijk/per email aan info@bruidsmodejolanda.nl kenbaar wordt gemaakt. Omdat de trouwjurk en bruidsmeisjes kleding speciaal voor de opdrachtgever op maat is gemaakt brengen wij kosten in rekening van 50% van het totaalbedrag. In dit bedrag zitten de in totaal gemaakte verzendkosten, handelingskosten en kosten om de jurk aan te passen tot confectiemaat. bestelde artikelen die op voorraad zijn dienen binnen 10 werkdagen te worden geretourneerd. na deze tijd worden de retour artikelen niet meer geaccepteerd. dit i.v.m. met de mogelijkheid tot dragen van de stukken.Schoenen kunnen eenmalig kosteloos geruild worden of binnen 5 werkdagen geretourneerd worden. hierna zijn we genoodzaakt om 50 % van de aanschaf prijs in rekening te brengen.

9.2 alle overige items dienen binnen 10 werkdagen geretourneerd te worden. De verzendkosten worden niet vergoed.